आर्थिक झलक

आ.व. ०७७/०७८ को कुल बजेट रु : १,२८,१९,७३,४०६ |८०

योजना

 • किसिम
 • वडा
 • योजनाको नाम
 • बजेट
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा १
  • शिब मन्दिर निर्माण
  • 8000000
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ३
  • सभा हल भवन निर्माण
  • 4500000
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ४
  • पंचवटी चिल्ड्रेन पार्क निर्माण
  • 4500000
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा २
  • दुर्गा मन्दिर निर्माण
  • 6000000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ५
  • चरा संग्रहालय थप भवन निर्माण
  • 3000000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा १०
  • वडा कार्यालय अगाडी मनमोहनको प्रतिमा निर्माण
  • 1500000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ६
  • कवर्ड हल
  • 3000000.00
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा १
  • घण्टाघर निर्माण
  • 2500000.00
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा १०
  • नकछेदीमिया घरदेखि मदर्शा दारुलउलुमनुरुल इस्लाम भित्र सम्मको बाटो स्तोरन्नती र ढल निर्माण
  • 2000000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा १०
  • साविक वडा न. १० विन्देश्व्।र पोद्धारको घर देखि शंकरपुर नहर टोकी टोल हुदै गढी गा.पा.को सिमा सम्म कृषि सडक निर्माण
  • 5000000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा १०
  • वडा कार्यालय भवननिर्माण
  • 2000000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ९ र १०
  • साविक बबिया पोखरी चौक देखि पुर्व गडन खोलाहुदैचौधरी टोल जाने बाटो कालोपत्रे गर्ने कार्य
  • 7500000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ९(साविक बबिया २)
  • श्याममेहताको घरदेखि उतर इनरुवा वाड न. ५ सिमा सम्म कालोपत्रे गर्ने कार्य
  • 5000000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ९
  • साविक बबिया १ भगवती मन्दिर देखि सियाराम गुप्ताको घर जानेबाटो आर सि सि सडक तथा ढल निर्माण गर्ने कार्य
  • 5000000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ९
  • परशुरामपोदारको घर जाने बाटोको नहरमा कल्भर्ट निर्माण
  • 1000000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ९
  • पोखरी चौकमा रहेको पोखरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य
  • 2000000.0
  • पुर्वाधार
  • इनरुवा ८
  • वडा कार्यालय भवन निर्माण
  • 2500000.0
  • पुर्वाधार
  • हाल वडा कार्यालय देखि उतर रामधुनी ८ सिमा सम्ममुख्य
  • 5000000.0

नागरिक वडापत्र

 • सेवाको किसिम
 • सेवाको विवरण
 • सेवा दिने शाखा
 • लाग्ने समय
 • लाग्ने सुल्क
  • घर नक्सा पास
  • १. घर नक्सा पासको किताब
   २‍. सम्पत्तिकर तिरेको रसिद
   ३. लालपुर्जाकाे फाेटाेकपी
   ४. नागरिकता फाेटाेकपी
   ५. पासपाेर्ट साइजकाे २ प्रति फोटाे
   ६. १५ दिने सुचना
   ७. A3 साइजकाे पेपरमा ३ सेट स्केल खुलेकाे प्रिन्ट, नगरसभाकाे निर्णय अनुसार,
  • घर नक्सा शाखा
  • १५ दिने सुचनापछि ७ दिन
  • नगरसभाकाे निर्णय अनुसार
  • घटना दर्ता संशोधन
  • १. विवरण संशोधन गर्नु पर्नाको कारण सहितको निवेदन २. वडाको सिफारिश । ३. सर्जमिन मुचुल्का पत्र। ४. नागरिकता प्रमाणको प्रतिलिपी । ५. दर्ता रजिष्टरको प्रतिलिपी । ६. शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र लगायत विवरण खुल्ने कागजातको प्रतिलिपी ७. घटना दर्ता संशोधन गर्नु पर्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पन्जिकरण शाखा
  • 3 दिन
  • नगरसभाकाे निर्णय अनुसार
  • योजना सम्झौता
  • १. घर नक्सा पासको किताब
   २‍. सम्पत्तिकर तिरेको रसिद
   ३. लालपुर्जाकाे फाेटाेकपी
   ४. नागरिकता फाेटाेकपी
   ५. पासपाेर्ट साइजकाे २ प्रति फोटाे
   ६. १५ दिने सुचना
   ७. A3 साइजकाे पेपरमा ३ सेट स्केल खुलेकाे प्रिन्ट, नगरसभाकाे निर्णय अनुसार,
  • योजना शाखा
  • ७ दिन
  • निशुल्क
  • योजनाको म्याद थप
  • कुनै बिशेष र मनासिब कारण बिना योजनाको म्याद थप हुने छैन १. सम्झौतामा उल्लेखीत म्याद सकिनु १ हप्ता अगावै तपसिल बमोजिमका कागजात सहित म्याद थपका लागी नगरपलिकामा निबेदन दिनु पर्ने छ।
   २. सम्बन्धित वडा कार्यालयले योजनाको म्याद थप गर्नु पर्ने कारण समेत खुलाई नगरपलिकालाई गरको योजनाको म्याद थप सम्बन्धी सिफारीश पत्र ।
   ३. उपभोक्ता समितिको बैठकबाट योजनाको म्याद थप गर्नु पर्ने कारण समेत खुलाई गरेको म्याद थप सम्बन्धी निर्णयहरुको प्रतिलिपी ।
  • योजना शाखा
  • ७ दिन
  • निशुल्क
  • उपभोक्ता समितिको बैंक खाता
  • १. उपभोक्ता समितिको निबेदन ।
   ३. खाता सञ्चालकहरुको हस्ताक्षर सहितको उपभोक्ता समितीको निर्णय प्रतिलिपी ।
   ३. खाता सञ्चालकहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलीपी । (बैङ्क खाता उपभोक्ता समितीको नाममा खोल्नुपर्नेछ र सोहिअनुसार समितीको छाप बनाउनुपर्ने छ।)
  • योजना शाखा
  • ७ दिन
  • निशुल्क
  • मध्याबधी मुल्याङ्कन (किस्ता रकम ) गरि भुक्तानिका लागीपेशगर्नुपर्ने कागजातहरु
  • १. वडा कार्यालयको सिफारिश ।
   २. उपभोक्ता समितिको निर्णय ।
   ३. सम्पन्न कार्यको बिल भरपाईहरु ।
   ४. योजनाको कार्यप्रगति देखिने फोटोहरु । (माथि उल्लेखित कागजातहरु पेशभएपछीमात्र स्थलगत निरीक्षण गरी प्राबिधीक मूल्यांकन तयार गरिने छ ।)
  • योजना शाखा+लेखा शाखा
  • २ दिन
  • निशुल्क
  • अन्तिम विल भुक्तानी
  • १. वडा कार्यालयको सिफारीश ।
   २. उपभोक्ता समितिको निर्णय ।
   ३. उपभोक्ता भेलामा योजना सम्पन्न भै योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सम्पुर्ण खर्च सार्वनिक एवं अनुमोदन सम्बन्धी निर्णयहरुको प्रतिलिपी ।
   ४. सम्बन्धित निकायहरुले प्रमाणित गरेको सार्वजनिक परीक्षण र खर्च सार्वजनिक विवरण फारम । (फारम नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुनेछ।)
   ५. बिल भरपाईहरु ।
   ६. योजनाको कार्यप्रगति देखिने फोटोहरु ।
   ७. वडास्तरीय अनुगमन समितिको भुक्तानी सिफारीश पत्र ।
   ८. नगरस्तरीय अनुगमन समितिको भुक्तानी सिफारीश पत्र । (माथि उल्लेखित कागजातहरु पेस भए पछी मात्र स्थलगत निरीक्षण गरी प्राविधीक मूल्यङ्कन तयार गरीने छ ।) (नगरपलिकाको अनुगमन समितिले निरीक्षण गरी योजना सम्पन्न भएको प्रतिबेदन दिए पछी मात्र अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारीस गरीनेछ ।)
  • निशुल्क
  • १५ दिन
  • निशुल्क
  • बिद्यालय अनुमति
  • 1. तोकिए बमोजिम निवेदन
   2. अभिभावक भेलाको निर्णय प्रतिलिपी
   3. संस्थागतको हकमा संचालकहरुको निर्णय प्रतिलिपी
   4. सबै भन्दा नजिकमा रहेका दुइवटा सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहितको सहमति ।
   5. गुठीको विधान र गुठी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीहरु
   6. गुठियारको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीहरु
   7. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
   8. भाडामा भए कम्तिमा ५ वर्षको लागि भाडा सम्झौताको प्रतिलिपी
   9. शिक्षक नियुक्ति पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु र स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपी
   10. कक्षागतरुपमा स्वीकृत भएको शुल्कको विवरण
   11. पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्सामग्रीको सूची
   12. शैक्षिक सामग्रीहरुको सूची
   13. सामुदायिकको हकमा स्रोतको सुनिश्चतता हुने कागजातहरु
   14. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
   15. निरीक्षकको राय सहितको प्रतिवेदन
  • शिक्षा शाखा
  • निवेदन पेश गर्ने:- शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा ३ महिना अगाडि
   अनुमति :- शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा १ महिना अगाडि
  • निवेदन दस्तुर:- सामुदायिक:- ५००।
   संस्थागत:- १०००।
   अनुमति/स्वीकृति दस्तुर:- शिक्षा समितिको निर्णायानुसार /
  • विद्यालयको कक्षा/तह थप
  • १. तोकिए बमोजिम निवेदन
   २. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपी
   ३. सबै भन्दा नजिकमा रहेका दुइवटा सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहितको सहमति ।
   ४. तल्लो कक्षाको अनुमति पत्रको प्रतिलिपी
   ५. कम्पनी प्रवन्ध पत्र, नियमावली,कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान दर्ता, गत आ. व. को कर चुक्ता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपीहरु
   ६. गुठीको विधान र गुठी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीहरु
   ७. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
   ८. भाडामा भए कम्तिमा ५ वर्षको भाडा सम्झौताको प्रतिलिपी
   ९. शिक्षक नियुक्ति पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु र स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपी
   १०. कक्षागतरुपमा स्वीकृत भएको शुल्कको विवरण
   ११. पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्सामग्रीको सूची
   १२. शैक्षिक सामग्रीहरुको सूची
   १३. सामुदायिकको हकमा स्रोतको सुनिश्चतता हुने कागजातहरु सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
   १४. निरीक्षकको राय सहितको प्रतिवेदन
  • शिक्षा शाखा
  • निवेदन पेश गर्ने:- शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा २ महिना अगाडि
   अनुमति :- शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा १ महिना अगाडि
  • निवेदन दस्तुर:- सामुदायिक:- ५००।
   संस्थागत:- १०००।
   अनुमति/स्वीकृति दस्तुर:- शिक्षा समितिको निर्णायानुसार
  • पशुमा कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम (गाइ/भैसी/बाख्रा/बंगुर)
  • पशुले भाले खोजेको १२—१८ घण्टा भित्रमा पशुलाई सेवा केन्द्रमा ल्याई जानकारी गराउनु पर्ने ।
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. २५
  • गाई, भैसी स्वास्थ्य सेवा
  • पशुलाई पशुसेवा शाखामा ल्याउनु पर्ने
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. १०
  • भेडा, बाख्रा, बंगुर, खरायो, कुखुरा, हाँस अन्य पंक्षि स्वास्थ्य सेवा
  • पशुलाई पशुसेवा शाखामा ल्याउनु पर्ने
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. ५
  • कुकुर, बिरालो स्वास्थ्य सेवाकुकुर, बिरालो स्वास्थ्य सेवा
  • पशुलाई पशुसेवा शाखामा ल्याउनु पर्ने
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. २५
  • घोडा, बाँदर तथा अन्य वन्यजन्तु स्वास्थ्य सेवा
  • पशुलाई पशुसेवा शाखामा ल्याउनु पर्ने
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. ५०
  • समुह, समितिको दर्ता तथा नविकरण
  • समुह, समितिको निवेदन, बैठकको निर्णय प्रतिलिपि, पशु सेवाको सिफारिस निवेदन न.पा. मा पेश गर्ने |
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. १००
  • बिमा मृत पशुको बिमा सिफारीस गाइ/ भैंसी
  • वडाको पशु उपचार गरेको रिपोर्ट, छिमेकीको मुचुल्का र औषधि पुर्जा
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. ५००
  • बिमा मृत पशुको सिफारिस बाख्रा, बंगुर, माछा, कुखुरा
  • वडाको पशु उपचार गरेको रिपोर्ट, छिमेकीको मुचुल्का र औषधि पुर्जा
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. ३००
  • बिमा अनुउत्पादक पशुको सिफारिस बाख्रा, बंगुर
  • वडाको सिफारिस, निवेदन, औषधि पुर्जा
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. १५०
  • वीमा अनुउत्पादक पशुको सिफारिस गाइ/भैसी
  • औषधि गरेको पुर्जा, वार्डको सिफारिस, निवेदन
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. ४००
  • अन्य सिफारिस (बैंक, संस्था/ कार्यालय)
  • विवरण र आवश्यकताको कार्ययोजना र निवेदन पशु सेवा शाखा न.पा.मा पेश गर्ने
  • पशु सेवा शाखा
  • सोहि दिन
  • रू. १००